Politique de confidentialité

ARTIKEL 1 – INTRODUCTIE

1.1 Dit is het privacybeleid van Laurette Cosmetics BV, hierna te noemen “Laurette”, “Laurette Cosmetics”, “wij” of “ons”. Aangezien privacy een belangrijk begrip is geworden in het dagelijks leven, streven wij ernaar de persoonlijke gegevens van onze klanten te gebruiken, te verzamelen en te beschermen, dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals uiteengezet in de GDPR (algemene verordening gegevensbescherming) en andere relevante wetgeving met betrekking tot privacy.

1.2 In de volgende artikelen hopen wij u te informeren over de volgende aspecten met betrekking tot privacy:
– het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens;
– hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen;
– wat uw rechten zijn;
– hoe u altijd contact met ons kunt opnemen als u nog vragen heeft.

ARTIKEL 2 – VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 De term “persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde fysieke persoon of een fysieke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. De persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u onze producten koopt, omvatten:
– uw contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere contactgegevens die u aan ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer u onze producten online koopt).
– uw elektronische identificatiegegevens: dit is de informatie die cookies verzamelen.

2.2 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt. Cookies zijn ofwel “persistente cookies” ofwel “sessiecookies”. Persistente cookies stellen websites in staat uw informatie en instellingen te onthouden wanneer u terugkeert naar de website of herhaaldelijk met onze diensten interageert. Persistente cookies blijven ook op uw browser totdat u ze verwijdert of totdat ze verlopen. Sessiecookies blijven slechts zo lang als uw sessie bewaard en worden gewist wanneer u uw browser afsluit. U kunt uw browser zo instellen dat sommige of alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie naar uw computer wordt verzonden. Dit kan echter tot gevolg hebben dat onze websites of diensten niet naar behoren werken. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies worden verwijderd telkens wanneer u klaar bent met surfen.

2.3 Hieronder vindt u een tabel met de soorten cookies:

 TYPE OF COOKIE WAT HET DOET WAT HET VERZAMELT/DOEL VAN GEBRUIK
functionele cookies Functionele cookies zorgen voor de goede en correcte werking van onze website.
 • het onthoudt de artikelen die u in uw winkelmand hebt opgeslagen
 • de gegevens die u invoert tijdens het afrekenen
 • de betalingsmethode die u hebt opgegeven 
 • het afleveradres (straatnaam, huisnummer, postcode); 

 • uw browserinstellingen voor een optimale gebruikerservaring 

 • uw inloggegevens indien u wenst dat ‘mij herinnert’ wanneer ik de website bezoek

analytische cookies Analytische cookies verzamelen statistieken met betrekking tot de gebruikers (klanten) van onze website. Analytics-technologieën worden voornamelijk gebruikt om onze producten, diensten en gebruikerservaringen te verbeteren, met inbegrip van de werking en lay-out van onze website.
 • het aantal bezoekers van onze website, samen met andere vergelijkbare statistische informatie; 
 • gegevens met betrekking tot de dienst “Google Analytics”; 

 • gegevens om onze website te optimaliseren.

marketing cookies Marketing cookies tonen u gepersonaliseerde berichten op basis van uw online gedrag.
 • advertenties genereren die voor u relevant zijn; 
 • zien of u een bestelling plaatst nadat u een advertentie hebt gezien of erop hebt geklikt 

 • zien of online advertenties u aanzetten tot een aankoop op onze website.

 

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens door Laurette Cosmetics zijn:
3.1 de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit eventuele contracten tussen u en ons, en om u te voorzien van de producten, diensten en informatie waar u om vraagt, inclusief het beheren en afhandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. dit omvat ook het u in staat stellen om een aankoop van onze producten te doen, om te reageren op uw verzoeken om klantenservice te bieden, te reageren op uw vragen, u te voorzien van essentiële informatie met betrekking tot onze producten en diensten waar u om vraagt, etc.


3.2 onze legitieme commerciële belangen: Wij gebruiken uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zowel op geaggregeerde als op individuele basis) om reclame te maken voor onze producten en diensten, om contact met u op te nemen via e-mail, reguliere post, sociale media of anderszins voor direct marketing of andere commerciële doeleinden. wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, zoals het verlenen van klantenservice en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om te beoordelen wat u mogelijk interesseert, om de effectiviteit te meten of te begrijpen van reclame die wij aan u en anderen aanbieden en om relevante reclame te leveren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten; het ontwikkelen en verbeteren of wijzigen van onze producten en diensten; het genereren van geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze producten en diensten; het faciliteren van onze bedrijfsvoering; het uitvoeren van bedrijfsbeleid en -procedures; het mogelijk maken van bedrijfstransacties, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijfsactiviteiten van Laurette, overname, faillissement of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving.


3.3 het gebruik van informatie op basis van uw toestemming: Als u geen product van ons hebt gekocht, sturen we u alleen direct marketingcommunicatie (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over producten of service-updates) via e-mail, andere elektronische middelen, via de telefoon of via traditionele post (zoals flyers), nadat we uw toestemming hebben gekregen om dit te doen. Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen wettelijk geen toestemming geven. In plaats daarvan is toestemming van hun ouder of wettelijke voogd nodig. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor meer informatie over uw rechten kunt u de rubriek ‘uw rechten’ hieronder raadplegen.


ARTIKEL 4 – HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1 Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. (Bv. tijdens de uitvoering van de bestelling zijn wij verplicht uw gegevens te delen met betalingsproviders en transportbedrijven om ervoor te zorgen dat uw bestelling geleverd wordt). Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze dienstverleners, zoals hostingproviders, e-maildiensten en (andere) softwareleveranciers, betalingsdienstaanbieders, transportbedrijven, advocaten etc. Voorts kunnen wij uw gegevens delen indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten of het eigendom van Laurette Cosmetics en indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, Laurette Cosmetics of haar klanten of werknemers.

4.2 De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen worden beschouwd als ‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving, zullen wij ervoor zorgen dat met deze partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst wordt gesloten die voldoet aan de eisen die in de GDPR worden gesteld.

4.3 Uw persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de overname van Laurette Cosmetics, geheel of gedeeltelijk; een verkoop van een deel of het geheel van Laurette Cosmetics; een fusie of fusiebetrokkenheid; tijdens een faillissement; ontbinding of andere overgang van ons bedrijf. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar of opvolgende entiteit om ervoor te zorgen dat onze diensten kunnen worden voortgezet.

4.4 Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de Europese wetgeving voorschrijft. In dat geval zal Laurette Cosmetics BV ervoor zorgen dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een modelcontract dat voor dat doel is opgesteld en goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

ARTIKEL 5 – BEVEILIGING

5.1 Bij Laurette Cosmetics zullen wij redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens naar behoren worden beveiligd en beveiligd met behulp van de juiste technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat uw Gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, en verlies.

5.2 Wij nemen maatregelen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die toegang tot uw Persoonsgegevens nodig hebben voor een van de doeleinden die in dit privacybeleid worden opgesomd. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat elke derde leverancier die uw Persoonsgegevens verwerkt, eveneens op een veilige manier de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens waarborgt.

ARTIKEL 6 – BEWARING VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij zijn verzameld en gebruikt worden (bijvoorbeeld voor de tijd die wij nodig hebben om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode nodig is voor onze wettelijke verplichtingen of om ons te verdedigen tegen een rechtsvordering. In principe worden uw Persoonsgegevens met betrekking tot onze orderverwerking maximaal twee jaar (24 maanden) bewaard.

ARTIKEL 7 – UW RECHTEN

7.1 Onder de voorwaarden van de toepasselijke privacywetgeving (zoals de GDPR) hebt u het recht om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

 UW RECHTEN

WAT HET BETEKENT

WETTELIJKE GRONDSLAG
recht van toegang u hebt het recht om bevestiging te vragen of laurette cosmetics persoonsgegevens over u verwerkt, en als dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en aanvullende informatie. artikel 15 gdpr
recht op correctie u hebt het recht laurette cosmetics te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen of aan te vullen, of deze zelf te corrigeren door uw profiel (‘mijn account’) bij te werken. artikel 16 gdpr
recht om uw toestemming in te trekken u hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk moment in te trekken door de instructies in elke marketingcommunicatie te volgen. artikel 7 par. 3 gdpr
recht om te worden vergeten u hebt het recht om te verzoeken dat alle irrelevante persoonlijke gegevens die wij over u bewaren worden gewist. artikel 17 gdpr
recht op beperking van het gebruik van gegevens u hebt het recht om ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken wanneer (i) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (iii) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de relevante doeleinden, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen gegevensgebruik dat is gerechtvaardigd op grond van onze legitieme belangen, in afwachting van de verificatie of Laurette inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gegevensgebruik voort te zetten. artikel 18 gdpr

7.2 Indien u een van de hierboven beschreven rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@laurettecosmetics.com of via het contactformulier.

ARTIKEL 8 – WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Indien het een fundamentele wijziging betreft van de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of indien de wijziging op enige andere wijze relevant voor u is, zullen wij ervoor zorgen dat u ruim voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt, hierover wordt geïnformeerd.

ARTIKEL 9 – HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, kunt u ons e-mailen op info@laurettecosmetics.com en de aard van uw vraag vermelden.