Conditions d'utilisation

ARTIKEL 1 – VERKOOPVOORWAARDEN
Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op www.laurettecosmetics.be wanneer wij producten aan u leveren. Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Deze voorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe wij producten aan u leveren, hoe wij en u de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, en andere belangrijke informatie.
In deze voorwaarden worden verschillende termen gebruikt. Om u een beter inzicht te geven in wat deze termen betekenen, hebben wij de essentiële termen hieronder opgesomd en een beschrijving van elk van deze termen toegevoegd. Onder de volgende termen wordt verstaan:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Wij accepteren alleen bestellingen van klanten van 18 jaar en ouder;
Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot het leveren van een reeks goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Wij zijn Laurette Cosmetics BV, handelend onder de naam Laurette of Laurette Cosmetics.
Ons ondernemingsadres is gelegen te 1750 Sint-Martens-Lennik, België.
Ons ondernemingsnummer en BTW-nummer is BE 0751.842.545 | BE59 0689 3831 9726.
U kunt contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen via info@laurettecosmetics.com.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te kijken en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de meest gunstige bepaling.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
3.1 de prijs, inclusief belastingen;
3.2 de eventuele kosten van aflevering;
3.3 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
3.4 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
3.5 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
3.6 de termijn waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard, dan wel de termijn waarbinnen wij de opgegeven prijs garanderen;
3.7 de hoogte van het tarief dat voor communicatie op afstand in rekening wordt gebracht indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gebruikelijke basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
3.8 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze de consument zich op de overeenkomst kan beroepen;
3.9 de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst inzage kan krijgen in de gegevens die hij in het kader van de overeenkomst heeft verstrekt en deze desgewenst kan corrigeren;
3.10 de andere talen dan de Nederlandse taal waarin de overeenkomst kan worden gesloten, indien van toepassing; en
3.11 de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. De ondernemer zal daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument de mogelijkheid heeft om langs elektronische weg te betalen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Bij de levering van het product of het verlenen van een dienst aan de consument worden de volgende gegevens, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, door ons verstrekt:
5.1 het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument in geval van klachten terecht kan;
5.2 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat het herroepingsrecht is uitgesloten;
5.3 de informatie betreffende garanties en de beschikbare dienst na verkoop;
5.4 de informatie over deze algemene voorwaarden, tenzij de ondernemer deze informatie al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5.5 de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. De bepaling in het vorige lid is alleen van toepassing op de eerste levering in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
1. Met betrekking tot de levering van producten:
1.1 De consument heeft na de aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
1.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal de verpakking slechts in die mate uitnemen of het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
2. Betreffende de levering van diensten:
2.1 De consument heeft na levering van diensten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een periode van 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2.2 Bij gebruikmaking van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Onze rechten om de overeenkomst te beëindigen:
3.1 Wij kunnen de overeenkomst beëindigen als u deze verbreekt. Wij kunnen de overeenkomst voor een product op elk gewenst moment schriftelijk aan u beëindigen als u een betaling niet op tijd verricht of als u ons niet toestaat de producten aan u te leveren.
3.2 U moet ons schadeloosstellen als u het contract verbreekt. Als wij het contract beëindigen in de situaties die in voorwaarde 3.1 hierboven werden uiteengezet, zullen wij al het geld terugbetalen dat u vooruit hebt betaald voor producten die wij niet hebben geleverd, maar wij kunnen u een redelijke vergoeding inhouden of aanrekenen voor de netto kosten die wij zullen maken als gevolg van het feit dat u het contract verbreekt.
3.3 Als uitzondering op het vorige lid 3.2, wanneer het gepersonaliseerde producten betreft, zullen wij, wanneer wij de overeenkomst beëindigen in de situaties zoals beschreven in voorwaarde 3.1, het geld behouden dat u vooruit heeft betaald om het genoemde gepersonaliseerde product te kopen, aangezien wij dergelijke producten niet kunnen doorverkopen vanwege het gepersonaliseerde karakter.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument kiest voor uitoefening van het herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 90 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING VAN HET RECHT VAN HERROEPING
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit uitdrukkelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
2.1 die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2.2 die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
2.3 die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
2.4 die snel kunnen bederven of verouderen;
2.5 waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
2.6 voor losse kranten en tijdschriften
2.7 voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten
3.1 betreffende logies, vervoer, restaurantdiensten, of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
3.2 waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de herroepingstermijn is verstreken;
3.3 betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS EN BETALINGSWIJZEN
1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de genoemde prijzen richtprijzen betreffen, dienen bij het aanbod te worden vermeld.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
3.1 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
3.2 de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod vermelde prijzen voor producten of diensten zijn inclusief BTW. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Hoe u dient te betalen. Op onze website kunt u op verschillende manieren betalen. Wij accepteren betalingen in euro’s (€) door volgende betalingsdiensten:
5.1 Bancontact
5.2 Visa
5.3 iDEAL
5.4 Maestro
5.5 Sofort
6. Wij verstrekken geen BTW-terugbetalingsdiensten. Wij bieden geen BTW-teruggaaf service voor bestellingen geplaatst op www.laurettecosmetics.be.
7. In het geval dat de prijzen onjuist zijn, zullen de nodige aanpassingen worden gemaakt. Indien de correcte prijs van het product op uw besteldatum hoger is dan de prijs die u werd meegedeeld, zullen wij u contacteren voor uw instructies alvorens wij uw bestelling tegen de correcte prijs aanvaarden. Als wij uw bestelling accepteren en verwerken waarbij een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u had kunnen worden herkend als een prijsfout, kunnen wij het contract beëindigen, u alle bedragen terugbetalen die u heeft betaald en de terugzending van alle aan u geleverde producten eisen. Het is altijd mogelijk dat, ondanks het betrachten van alle redelijke zorg, sommige van de producten die wij verkopen onjuist geprijsd zijn.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat in voor de producten en/of diensten die voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan normale doeleinden.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING VAN DE PRODUCTEN
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, geldt als het leveringsadres.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met de nodige snelheid doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen bericht nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen buiten onze wil om.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Ten aanzien van vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of aan een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering blijkt dat de verpakking beschadigd is, dient u in het bijzijn van de vervoerder het pakket te openen om de staat van de producten te controleren. In geval van schade aan de producten dient u bij aflevering de details te noteren en contact met ons op te nemen via info@laurettecosmetics.com binnen 24 uur na de feitelijke leverdatum in geval van schade en binnen 24 uur na de leverdatum die u bij uw bestelling is meegedeeld in geval van verloren artikelen. Als wij producten aan u leveren en producten verloren gaan of beschadigd raken door onze vervoerder, heeft u recht op uw wettelijke rechten, inclusief garantierechten. Niets in dit beleid heeft invloed op uw wettelijke garantierechten.

ARTIKEL 12 – DOORLOPENDE UITVOERINGSTRANSACTIES: LOOPTIJDEN, ANNULERING EN VERLENGING
1. Annulering
1.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
1.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde voor het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
1.3 Met betrekking tot de in de vorige leden genoemde overeenkomsten heeft de consument de mogelijkheid
1.3.1 de overeenkomst te allen tijde opzeggen en kan niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
1.3.2 deze overeenkomsten tenminste opzeggen op dezelfde wijze als deze overeenkomsten tot stand zijn gekomen;
1.3.3 te allen tijde opzeggen met inachtneming van dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
2. Verlenging
2.1 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.
2.2 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van nieuwsbladen, nieuwsbrieven, tijdschriften en magazines stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst voor het einde van de verlenging kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.2.1 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder vaak dan eenmaal per maand, afleveren van kranten, nieuwsbrieven, tijdschriften en magazines.
2.2.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd betreffende de regelmatige bezorging van kranten, nieuwsbrieven, tijdschriften en magazines ter kennismaking (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
3. Looptijd
3.1 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de eisen van redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Deze termijn vangt aan nadat de consument een bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. De ondernemer heeft in geval van wanbetaling van de consument het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, zulks behoudens wettelijke beperkingen.

ARTIKEL 14 – ALS ER EEN PROBLEEM IS MET EEN PRODUCT
1. Hoe ons te informeren over problemen. Als u vragen of klachten heeft over het product, neem dan contact met ons op. U kunt ons e-mailen via info@laurettecosmetics.com of door gebruik te maken van het contactformulier.
2. Uw verplichting om afgekeurde producten te retourneren. Indien u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten om producten af te keuren, dient u de producten aan ons terug te sturen. In geval van schade aan onze producten tijdens de levering, dient u de stappen te volgen die zijn beschreven in ons retourbeleid.

ARTIKEL 15 – KLACHTENPROCEDURE
1. De ondernemer neemt een klachtenprocedure in acht die adequaat is gecommuniceerd en zal elke klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure behandelen.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, zodra de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten tussen de consument en de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 17 – INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle inhoud van www.laurettecosmetics.be, zoals handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen, afbeeldingen, documenten, tekeningen, cijfers, grafieken, functies en software is eigendom van Laurette Cosmetics BV en wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, is elke reproductie, distributie, wijziging, overdracht of publicatie van de elementen zoals hierboven beschreven, strikt verboden. Het op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, exploiteren van deze inhoud zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Laurette Cosmetics BV kan aanleiding geven tot vervolging wegens inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 18 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
1. Bedingen die afwijken van of een aanvulling zijn op deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2. Derden kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen. Dit is een overeenkomst tussen de consument en de ondernemer. Geen derde kan rechten ontlenen aan de handhaving van enige bepaling daarvan.
3. Indien een rechter oordeelt dat een deel van deze overeenkomst niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen ter zake, blijft het overige van kracht. Elk van de leden van deze voorwaarden werkt afzonderlijk.